533393От 2 януари 2019 год. Общинска администрация започва регистрацията на пътни превозни средства (ППС), теглени от животинска тяга (каруци). Съгласно приетите от Общински съвет – Любимец промени на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец, регистрацията на каруците в града е задължителна.

Предварително, всеки собственик на пътно превозно средство от този тип следва да подаде Заявление и Декларация по образец до кмета на Община Любимец. Документите и приложенията към тях се получават от деловодството на община Любимец, намиращо се в Информационен център на пл. „Трети март“. Собственикът е длъжен да заплати такса в размер на 20 лв. на гишето на отдел „Местни данъци и такси”.

В дните вторник и четвъртък, от 13.00 ч. до 15.00 ч., в района на бившето поделение на МНО ще се извършва регистрацията на превозните средства с животинска тяга. Необходимо е собствениците да представят документ за платена такса и предварително да са оборудвали превозното средство с престилки за животинските отпадъци и фенер за движение през нощта.

Служител на администрацията ще предостави на собственика регистрационна табела и регистрационен талон. На превозното средство ще бъдат поставени два бели или жълти светлоотразителя и два червени светлоотразителя.

Всички водачи на каруци при движението си по улиците на град Любимец, са длъжни да носят светлоотразителна жилетка и издадения регистрационен талон!

Контрол по спазването на Наредба № 4 ще се осъществява от органите на МВР и Общинска администрация - Любимец.