IMG 8219На 19 декември, в зала «Любимец», Кметът на общината Анастас Анастасов направи публично представяне на проекта на Бюджет 2020 г. По прогнозни данни, най-важният финансов документ ще възлиза на 8 336 500 лв./ без наличностите по сметка в края на годината/.

Като държавна субсидия в общината ще постъпят 5 204 600 лв., а от местни приходи се очакват да се съберат 3 131 900 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, общински такси, неданъчни приходи и др.

Заложените приходи от такса "Битови отпадъци" са в размер на 740 000 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 419 200 лв. , в които влизат средства за ремонт и обновление на общински сгради, изграждане на сондажни кладенци, ремонт на спортни площадки и др.

Разпределението на разходите по функции за следващата година е както следва:

За Функция "Общи държавни служби" ще се разходват 1 407 733 лв., за функция "Отбрана и сигурност" – 123 100 лв., за "Образование" – 4 203 600 лв.

Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 207 900лв. се финансира част от веществената издръжка на детската градина.  

За "Здравеопазване" ще се осигурят 494 100 лв., от които със 81 500 лв. ще се финансира веществената издръжка на Детска ясла и детска млечна кухня, а 40 000 лв. ще се осигурят за ремонт и оборудване на общинската болница. За функция „Социално осигуряване и грижи" са осигурени 424 826 лв., а за "Жилищно строителство и опазване на околната среда" – 1 003 281 лв.

За "Култура и спорт" от общинския бюджет са отделени 451 901 лв. В тази сума влизат възнаграждения на персонала и поддръжка на спортни бази и площадки, както и субсидия на лицензираните спортни клубове по волейбол- 12 хил. лв., борба- 8 хил. лв. и футбол – 8 хил.лв.

За зимно поддържане на общинска пътна мрежа ще бъдат осигурени 65 000лв.