Logo BRC BULУважаеми жители на община Любимец,

От 15 до 31.01.2020 г., в часовете от 14.00 до 17.00 ч. , в свободното подблоково помещение на пл. „Трети март“ № 3 /намиращо се до Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Любимец/, представители на Български червен кръст ще предоставят поетапното пакети с хранителни продукти на лица, включени в списъците от Агенцията за социално подпомагане.

Право на подпомагане имат:

  • Лица и семейства, които получават целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа към месец 08.2019г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Всеки правоимащ, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получи полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.