obuchenie uchenici su 18Ученици от ЗИП-„Етика и право“ към СУ ,,Ж.Терпешев’’, с ръководител г-жа Ана Гочева, посетиха Общинска администрация- Любимец. Поводът за посещението бе запознаване на младите граждани със структурата на Общинската администрация, нейните функции и задачи. Лектор на събитието беше Началникът на отдел Местни данъци и такси –Мария Тананова, която под формата на презентации представи различните нормативни документи, с които работи администрацията.

По време на дебатите присъстващите обърнаха особено внимание на Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Любимец. Учениците изказаха мнения по въпроса с изхвърлянето на отпадъци и попълниха анкета, чиято основна цел бе да провокира отношение у младежите към участие в ученически инициативи. Участниците обмениха множество добри идеи и получиха уверение ,че всяка тяхна добра инициатива може да бъде подкрепена от общинския екип.

От своя страна младите хора споделиха, че от началото на учебната година, по тяхна инициатива тече благотворителна кампания за набиране на пластмасови капачки. Събраните средства ще отидат за закупуването на кувьози за недоносени бебета. Освен ученици, присъстващите приканиха всеки, който желае, да се включи в кампанията.

Накрая на срещата всеки благодари за предоставената полезна информация и опит, който е получил. Учениците останаха впечатлени от проведената среща и изразиха желание да се включат в бъдещи практически обучения, както и да участват в ученическо управление на община Любимец за един ден.

 

Материалът е подготвен от Таня Бамбева 10 а , СУ ,,Ж.Терпешев ‘’

 

IMG 6102

 

На 26 февруари Кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов публично представи Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г. Обсъждането се проведе в зала „Любимец“, като отделните дейности бяха онагледени чрез мултимедия.

В хода на изложението стана ясно, че изпълнението на бюджета на община Любимец към 31.12.2017 г. възлиза 7 343 814лв., от които за държавни дейности сумата е 3 819 003 лв., за местни дейности 3 366 564 лв. и дофинансиране на държавни дейности за сметка на местни приходи 158 247 лв.

Сумата на приходите с държавен характер е в размер на 3 819 003лв., от които приходи и доходи от собственост 2 693лв. и обща допълваща субсидия - 3 623 752лв. Получените целевите трансфери са в размер на 120 311лв.

При приходите с общински характер, изпълнението е в размер на 3 524 811лв. От тези средства имуществените данъци са 376 384 лв., а приходите и доходи от собственост - 247 444 лв. При приходите от общински такси изпълнението е 873 641 лв. В тях влизат такса битови отпадъци, която е  571 422 лв. Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви са 54 673лв., а от продажби на нефинансови активи изпълнението е 69 003лв.

В изложението си Кметът уточни, че временният безлихвен заем по проект „AGRO_LESSS”, в размер на 75 327лв., е погасен.

Общината няма задължения и към дългосрочен безлихвен заем, в размер на 220 000 лв., получен от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/.

През 2017 г. общината поиска и получи дългосрочен заем от ОББ АД в размер на 120 000лв. Средствата са за ремонт и оборудване на Домашен социален патронаж в сградата на Детска ясла.

Задълженията, които общината не е успяла за погаси към 31.12.2017 г. са в размер на 342 841лв. В това число влизат ел.енергия, горива и вода на стойност 9 962лв., за външни услуги 233 635лв., за други разходи 59 865лв. и капиталови разходи 39 379лв.    

Просрочените вземания обаче са 657 390 лв. В тази сума са включени средства от наеми - 7 974 лв, такси от Детски ясли - 773лв., такси детски градини - 1 899 лв., продажба на услуги /на общинска болница/ - 3 537лв., такса битови отпадъци - 378 832 лв., патентен данък 4 603лв., данък недвижими имоти 48 774лв., данък върху превозните средства 204 983лв. и други данъци 6 015лв.

За 2017 г. средствата, които община Любимец е получила от Европейския съюз по различни финансиращи програми, са 414 659лв.

IMG 6065Ученици от групата по интереси "Родолюбче", създадена по проект "Твоят час" към НУ "Хр. Ботев" , бяха на посещение в Общинска администрация Любимец. Повод за визитата бе запознаване на малките ученици с работата на администрацията, с общинската структура, с ръководния екип и изпълняваните от него функции, задълженията на отделните административни отдели и др. Идеята бе децата от малки да познават дейността на местната изпълнителна власт.

Учениците бяха посрещнати от Кмета на общината Анастас Анастасов, който заедно със своите заместници Илия Илиев и Тодор Милев ги запознаха с ежедневната работа в администрацията, изпълнените проекти, един от които е за цялостното обновление на НУ „Хр. Ботев“ и представиха бъдещи планове и намерения, по които ще работи екипът през тази и следващата година. По време на посещението, Кметът отправи покана към децата да седнат на неговото работно място и нагледно ги запозна с документите, разглеждани в момента. Предоставената възможност предизвика вълнение сред децата, които споделиха, че обстановката в този кабинет ги кара да се чувстват отговорни за решаването на важни проблеми.

В края на срещата, домакинът почерпи своите гости и им пожела да продължат да се интересуват от своя роден край, да обичат и уважават неговите традиции, защото Любимец има нужда от будни и умни граждани като тях.IMG 6085

Групата бе сформирана от ученици от 3 и 4 клас от училището, с ръководител г-жа Стефка Янева. След посещението при градоначалника, децата посетиха Центъра за информация и услуги на граждани към администрацията. Там служителите разказаха за функциите и задълженията на всяка от представените служби, за правата и задълженията им като бъдещи пълноправни граждани и т.н.

Доволни от посещението децата споделиха, че искат отново да посетят администрацията, а част от тях заявиха, че ще учат много и се надяват един ден, някой от тях да бъде кмет на Община Любимец.

 

Снимки от посещението

 

IMG 5976С приемането на Бюджет 2018 и одобрение на заложената програма за извършване на ремонтни дейности с капиталови средства за тази година, община Любимец започна поетапното им изпълнение. Начало на строителните дейности на тротоарните пространства, като изравняване на терените, полагане на основа и всички предварителни процедури се постави с улиците: „Църковна“, „Шипка“ и част от „Кирил и Методий“ и „Захари Стоянов“. При подходящи климатични условия работата ще продължи по улиците „Дунав“, „Тунджа”, „Гладстон”, „Гео Милев”, „Бяло море” /между ул. „П.Р.Славейков” и ул. „Ал.Стамболийски”/ и „Стефан Караджа” /между ул. „Ивайловградска” и ул. „Витоша”/.

В момента администрацията работи и по създаване на паркинг в предблоковото пространство на блок 3 на ул. „Отец Паисий“. Паркингът ще бъде с 20 паркоместа и ще бъде предназначени за паркиране автомобилите на живущите в двата входа.IMG 6039

Интензивното подобряване на облика на града ще продължи с пълна рехабилитация на 19 улици в града. Със средства от общинския бюджет ще бъдат асфалтирани улиците: „Орбита”, „Здравец”, „Киев”, „Георги Добрев”, „Бреза” , част от „Пирин”, „Индустриална“, „Републиканска” /след ул. „Шар планина”/, „Цар Освободител“, „Желязко Терпешев” /до ул. „Иван Шишман”/ и паркинг – център /между ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Цар Освободител”,„Тракия“ и част от ул. „Кирил и Методий“ – между улиците „Шипка“ и „Ал. Стамболийски“.

Освен горепосочените улици, по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения от уличната мрежа на населените места в община Любимец“ ще бъдат цялостно рехабилитирани 7 улици в града, а именно: „Иван Рилски“, „Граф Игнатиев“, „Ген. Гурко“, „Оборище“, „Янтра“, „Богомил“ и „Дамян Груев“. Проектът е от Програмата за развитие на селските райони и включва цялостно асфалтиране на посочените обекти, нови тротоари и бордюри, както и подмяна на уличното осветление.

След ремонта на улици и тротоари, общинският екип предвижда да се обновят и някои значими обекти като: помещения в Детска ясла гр. Любимец и прилежащия терен на детското заведение, ремонт на четвъртия етаж от сградата на Общинска болница; проектиране на кръстовище на ул.,,Васил Левски”, ул.,,Отец Паисий”, ул.,,Ивайловградска” като се изградят ограничителни огради; създаване и функциониране на видеонаблюдение; проектиране на три тенис корта и фитнес площадка на открито в района на общински стадион, придобиване на сградата на бивш Младежки дом и привеждането му в подходящ вид за експлоатация и др.