533393От 2 януари 2019 год. Общинска администрация започва регистрацията на пътни превозни средства (ППС), теглени от животинска тяга (каруци). Съгласно приетите от Общински съвет – Любимец промени на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец, регистрацията на каруците в града е задължителна.

Предварително, всеки собственик на пътно превозно средство от този тип следва да подаде Заявление и Декларация по образец до кмета на Община Любимец. Документите и приложенията към тях се получават от деловодството на община Любимец, намиращо се в Информационен център на пл. „Трети март“. Собственикът е длъжен да заплати такса в размер на 20 лв. на гишето на отдел „Местни данъци и такси”.

В дните вторник и четвъртък, от 13.00 ч. до 15.00 ч., в района на бившето поделение на МНО ще се извършва регистрацията на превозните средства с животинска тяга. Необходимо е собствениците да представят документ за платена такса и предварително да са оборудвали превозното средство с престилки за животинските отпадъци и фенер за движение през нощта.

Служител на администрацията ще предостави на собственика регистрационна табела и регистрационен талон. На превозното средство ще бъдат поставени два бели или жълти светлоотразителя и два червени светлоотразителя.

Всички водачи на каруци при движението си по улиците на град Любимец, са длъжни да носят светлоотразителна жилетка и издадения регистрационен талон!

Контрол по спазването на Наредба № 4 ще се осъществява от органите на МВР и Общинска администрация - Любимец.

 

IMG 1430Последователен в политиката си на управление и следвайки Общинския план за развитие, ръководния екип на община Любимец продължава работата по обновяване на обществените сгради в града. Ремонтните дейности на Младежки дом и на четвъртия етаж от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ стартираха в началото на лятото, като през това време строителни екипи извършиха поредица от реконструкции и възстановяване на сградите.

В момента, след като се смени дограмата на двуетажната сграда на Младежкия дом и се направи топло- и хидроизолация на покрива, се извършва саниране на обекта. Едновременно с това се работи и по облагородяване на прилежащия терен, както и довършителни процедури по изграждане на котелно помещение.

Обновяването на четвъртия етаж от болницата и привеждането му във вид, който да отговаря на необходимите условия за пациентите на заведението, върви по график. През лятото се направи подмяна на амортизираните ВиК и ел.инсталации, смени се дограмата, направи се цялостен ремонт на стаите, голяма част от които вече разполагат със собствени санитарни възли и всичко необходимо за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, на пациенти преживели инсулт, инфаркт и др. Ще се създадат и добри условия за престой на техните придружители.

В проекта за подновяване на сградата на болницата е предвидено да се направи и основен ремонт на общите санитарните възли на 2-ри етаж, където се намират кабинетите на семейните лекари, на един лекарски кабинет на същия етаж, както и цялостно шпакловане и боядисване на стълбищните клетки и коридори от първи до пети етаж на сградата.IMG 9e7802f1037f3148543ab5f35f560e97 V

Пред централния вход на здравното заведение се изгражда беседка за отдих. Тя ще придаде не само естетичен вид на сградата, но и ще бъде място за отмора на пациентите и техните придружители.

Паралелно със средствата за ремонти в болницата, през тази календарна година общината осигури финансиране и за закупуване на нови медицински уреди и апарати.

Вложените средства в подобряване облика на сградата на „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец“ и внедряването на нова медицинска техника ще осигури успешно развитие на болничното заведение занапред, както и предлагане на качествено лечение на нуждаещите се пациенти.

 

IMG 1410На 1 ноември- Деня на народните будители, в град Любимец се проведе обучение на екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст. То бе водено от представители на Регионалното управление на образованието-Хасково и осъществено със съдействието на Общинска администрация-Любимец. Участваха екипите от община Любимец и община Ивайловград.

По време на обучението вниманието бе насочено към личността на детето, към неговата индивидуалност и потребности, към правото му на образование, без ограничения по пол, етнос и религия. Бе посочена значимостта на проблема за обхващане и задържане на подрастващите в образователната ни система. „Нелеката и огромна задача ще бъде успешна само при съвместните усилия на всички институции, включени в Механизма, а именно: училище, детска градина, местна власт, служба за социално подпомагане и полиция“ – каза госпожа Веселина Павлитова- старши експерт „Организация на средното образование” в РУО-Хасково. Тя поднесе своите благодарности за досегашната работа на екипите за обхват в община Любимец и изрази надеждата си, че институциите ще продължат да работят все така съвместно в грижите за децата на България.

 IMG 1411Изтъкната и ролята на семейството, нуждата от привличане на родителите, като партньори на институциите, в грижите за децата.

Бяха посочени и различни проблеми, възникнали в хода на работата по обхват. Непроменената адресна регистрация на децата и родителите, въпреки движенията на семейството, се оказа само една от трудностите по прилагане на мерки за откриване и задържане на учениците в училище.

narodni buditeliУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Поздравявам Ви с 1 ноември – Деня на народните будители!

На днешния ден ще си спомним с почит, уважение и възхищение за всички онези достойни българи – просветни дейци, революционери и обикновени хора, за онези непокорни, горди българи, които учеха как се обича България и как се умира за нея.

Първи ноември е празник на нашата историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание, един истински празник на българския дух. 

Затова, бих искал най-сърдечно да поздравя всички Вас – съвременни будители - учители, читалищни деятели, журналисти, творци от всички сфери и поколения. Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето признание.

Вярвам, че всяко време има своите будители. Нека всички ние, с всеки изминал ден ставаме по-добри, да се раждат нови надежди, да възкръсва вярата в ценностите, които истински осмислят човешкия живот. И дано да съумяваме да пазим този дух!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

TAX TIME 2Уважаеми съграждани,

Община Любимец Ви уведомява, че на 31 октомври 2018г. изтича срокът:

- за заплащане на ІV вноска за патентен данък за 2018 година;

- за плащане втора и последна вноска за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 година;

- за плащане на втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2018 година.

  Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове, чрез плащане:

- В брой и чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

   IBAN: BG21UBBS80028413873000

   BIC:UBBSBGSF

   Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

   КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 441400 - Окончателен годишен патентен данък

 442100 - Данък върху недвижими имоти

 442400 - Такса битови отпадъци

 442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

- На касите на "ОББ" АД в цялата страна;

 

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март",чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-29; 03751/89-30 и 03751/89-18.

Задължените лица ще получават персоналния си ПИК код от служителите в отдел "Местни данъци и такси", лично чрез представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия/ управляващия за юридическите лица.