IMG 2507Община Любимец полага непрекъснати усилия за осигуряване  и поддържане на чистотата. Служителите от Дейност „Чистота, благоустройство и обществен ред“ са ангажирани с поддържане хигиената в населените места, изчистване на нерегламентирани сметища и редовното извозване на отпадъците до Депо за ТБО в гр.Харманли. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и Такса „Битови отпадъци“ на всеки един от нас. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват и поради това община Любимец предприе действия по организиране на разделно събиране на отпадъци.

В тази връзка, от м. юни тази година, на 17 места в града и в с. Малко градище, са поставени комплекти трицветни контейнери, в които се събират определен вид отпадъчни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал. Целта на разделното събиране не е само да се намали общият обем битови отпадъци от всяко домакинство и обществен обект, но и да се осигури суровина за производство на нови продукти, за които се използват допълнителни природни ресурси.

Община Любимец отправя призив към гражданите, обитаващи многофамилните жилищни сгради и собствениците на търговски обекти, да подходят отговорно към системата за разделно събиране, като изхвърлят отпадъците си в определените съдове, а не в контейнерите за общ битов отпадък. Според Закона за управление на отпадъците и Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на Община Любимец, приета от Общински съвет, всички физически и юридически лица са задължени да събират съответните видове отпадъци – хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло, в определените съдове и е забранено тяхното изхвърляне в съдовете за смесени битови отпадъци и/или биоотпадъци. При установяване на нерегламентирано изхвърляне, ще бъдат налагани санкции съгласно националното законодателство и Наредба № 27 на ОбС – Любимец.

Затова приканваме всички жители към мотивирано участие и съзнателно използване възможността за повторното ползване на ценни ресурси, чрез системата за разделно събиране и  за опазването на чистотата на околната среда.

 Убедени сме, че обединяването на усилията на Общинска администрация, бизнес и общественост ще допринесат за екологосъобразно и добро управление на разделно събраните отпадъци от опаковки.

Наша обща отговорност и задължение е да събираме отпадъци разделно, по вид и естество! Така ще спомогнем за специфичното им третиране и дейностите по оползотворяването им, както и за намаляване разходите на Община Любимец за извозване, сепариране и депониране на отпадъците на Регионално депо– Харманли.

 

raketi 15853 1000x0След многократни срещи и проведени разговори с експерти от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, усилията на ръководството на Община Любимец се увенчаха с успех – договорено бе изграждането на две площадки за противоградна защита на територията на нашата община.

Площадките ще бъдат разположени в землищата на гр. Любимец и с. Лозен, като съоръженията ще осигуряват противоградна защита на цялата територия на община.  В момента, представители на ИА  „Борба с градушките“, експерти от Министерството на земеделието и Областната служба по Земеделие, извършват оглед на подходящите за целта терени. След окончателното им определяне,  на следващо заседание на ОбС, ще бъде направено предложение пред общинските съветници да одобрят безвъзмездното предоставяне на общински терени.

Изграждането на противоградни площадки на територията на Община Любимец е следствие на поетите ангажименти от страна на ръководството към местните земеделските производители. Почти три години общинският екип работи за осъществяване на проекта, а настоятелното и продължително обсъждане с компетентните лица е продиктувано от факта, че хората в региона се занимават със земеделие и опазването на продукцията от градушки е от особена важност.

Общо 30 противоградови площадки ще бъдат създадени в девет общини от област Хасково. По този начин ще се осигури защита от градушки на  целия регион, а земеделските производители, ще бъдат по-спокойни за продукцията си, при предстоящи природни бедствия.

Уважаеми съграждани,

 

На 28.07.2017 г. /петък/ от 14.00 до 16.00 ч. в кабинет № 18, етаж 2, в сграда на пл. „Трети март“ № 1 /бивш АПК/, Областният управител на Хасково Станислав Дечев ще проведе среща с жителите на община Любимец. По време на срещата г-н Дечев ще разговаря с местното население и ще се запознае с горещите проблеми на място.

Всеки желаещ може да отиде в посочените часове без предварителни записвания и да постави своите въпроси, проблеми и виждания по определена тема. 

 

IMG 2563По покана на Клуб „Приятели“ при НЧ „Братолюбие-1884“, в града гостуваха представители на Организация „Солидарност“, община Бабаески, Р. Турция. Членове на организацията са изселници от България, които живеят в турския град.

Приятелската делегация бе водена от Председателя на организацията г-жа Фатма Йозкан, която също е с български корен. Визитата е продължение на създадените приятелски, партньорски и добросъседски отношения между двете общини Любимец и Бабаески, а целта е да бъде запазена традицията в опознаването на културата и бита на хората от двете страни на границата.

По време на посещението, гостите имаха възможност да се запознаят с различни забележителности в града, както и да посетят обновени сгради по различни проекти като: НУ „Хр. Ботев“, спортните зали и спортните площадки в града, да разгледат отблизо НЧ „Братолюбие-1884“ и др.  След това, гостите бяха поканени на домашно приготвен обяд  в клуба на жените.

Приятелите от Р Турция бяха посрещнати от Секретаря на читалището Евгения Стоянова, Секретаря на общината Христо Христозов и Председателя на Клуб „Приятели“ Валя Бозалиева. Домакините допълнително засвидетелстваха своето уважение, като бяха подготвили подаръци и сувенири на своите гости.

 В хода на разговорите, членовете и на двата клуба изразиха желание за последващи организирани посещения, по различни поводи в партньорските общини. Обещаха си да не прекъсват създадената добросъседска традиция и да продължат да обменят знания и опит в различни направления като култура, изкуство, кулинария и др. 

Уважаеми жители на община Любимец,

В прикачения файл Ви предоставяме график за обслужване на безработни лица в община Любимец от служители на ТП на НОИ - Хасково.

Приемът на желаещите за консултация ще продължи да бъде в репетиционната зала на НЧ "Братолюбие-1884" с вход от страна на Ритуална зала - Любимец. 

 

График на ТП на НОИ - Хасково.