На 29.01.2016 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа проекта за Бюджет 2016. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2016 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2016

 

ФОРМУЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, СЧИТАНО 01.01.2016 г.

 

РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

 

РАЗШИФРОВКА ПАРАГРАФИ 2016 г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с приключване на работа по изграждането и преминати успешни тестове  на Контактната мрежа на проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград“, Ви уведомяваме, че на 5.02.2016 г. ще бъде включена под напрежение цялата контактна мрежа в участъка. 

Министерството на отбрата обяви на своя сайт информация, свързана с провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 
Повече подбоности може да видите от прикачения файл, както и на сайта на министерството http://www.mod.bg/bg/

es Агенция за социално подпомаганеRChR

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

Общинска администрация – Любимец съобщава:

Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ на Агенция за социално подпомагане, с партньор Община Любимец, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»,

започва прием на документи за наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”,

които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Заявления от кандидатстващите медицински специалисти /по образец/ и необходими документи ще се приемат в сградата на община Любимец, ет. 2, стая № 10 от 22 януари 2016 г. до 29 януари 2016 г. включително, от 10.00 до 15,00 часа.

Едновременно с подаването на документите, Комисия по подбор на медицинските специалисти ще проведе интервю с кандидатите, представили коректни документи.

В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти ще бъдат информирани за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с осигуряване на здравни услуги. Преценяват се възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с отворени въпроси.

Необходими документи:

  • документ за самоличност (за справка)
  • автобиография
  • диплома за базово медицинско (копие);
  • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
  • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Основни задължения:

Медицинските специалисти ще предоставят здравни услуги в домовете на потребителите по Проект „Нови възможности за грижа“, както следва:                                  .

- Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;

- Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

- Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;

- Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);

- Попълване на необходимата отчетна документация по проекта;

Кметът на община Любимецще сключи договори за услуга или трудови договори с одобрените медицински специалисти със срок до 29.02.2016 г.

В случай, че медицинският специалист е трудово зает, наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) или чрез втори трудов договор.Максимална месечна заетост до 80 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час.

За повече информация, справки и запитвания - Красимира Манева – тел:  03751/8910  

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗМДТ, срокът за подаване на декларация по чл.61н от ЗМДТ е до 01.02.2016г.

Лицата, неподали декларация по чл.61н от ЗМДТ или не подали в срок декларация се наказват с глоба.

Сроковете за плащане на Патентен данък и Туристически данък за 2016 година, са както следва:

Патентен данък 2016г.

Срок за плащане - 4 равни вноски, както следва:

До 01.02.2016г. - І вноска;

До 30.04.2016г. - ІІ вноска;

До 31.07.2016г. - ІІІ вноска;

До 31.10.2016г. - ІV вноска.

/ На предплатилите за цялата година размер на патентен данък се прави отстъпка 5 на сто/

Туристически данък

Срок за внасяне - 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по следните начини:

- В брой и чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

IBAN: BG21UBBS80028413873000

BIC:UBBSBGSF

Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 - Окончателен годишен патентен данък

442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

- На касите на "ОББ" АД в цялата страна;

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март",чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-29; 03751/89-30 и 03751/89-18.