IMG 7821На 8 февруари Кметът на община Любимец инж. Анастас  Анастасов публично представи Отчет за изпълнението на Бюджет 2015 г. Обсъждането се проведе в зала „Любимец“, а отделните дейности бяха онагледени чрез мултимедия.

В хода на изложението стана ясно, че изпълнението на бюджета на община Любимец за 2015 г. възлиза на 6 462 953 лв., от които за държавни дейности са изразходвани 3 629 236 лв., за местни 2 632 758 лв. и дофинансиране на държавни дейности,  за  сметка на  местни приходи 200 959 лв.

Сумата на приходите с държавен характер е 3 629 236 лв., а получените целеви трансфери са 298 527 лв. През изминалата година, общината е получила 179 280 лв., с които са предотвратени последствия от стихийни  бедствия.

При приходите с общински характер, изпълнението е в размер на 2 833 717 лв. От тези средства имуществените  данъци са 340 347 лв., приходи и доходи от собственост – 255 810 лв., приходи от общински такси 712 612 лв. В общинските такси влиза и „такса битови отпадъци“, от която са постъпили  410 353 лв. Останалите приходи са  от глоби и от продажби.

Предоставените трансфери  по оперативни програми ”Регионално развитие”, ”Човешки ресурси” и Държавен фонд ”Земеделие” са в размер на 2 773 456 лв., а по ПУДООС общината е получила 93 273 лв.

В изложението си Кметът уточни, че кредитът на общината към банка ОББ е окончателно погасен.

Анастасов представи просрочените задължения на общината към 31.12.2015 г., които са  в размер на 308 983 лв. и просрочените вземания, на стойност 806 078 лв. Той разясни, че в просрочените вземания влизат суми, които общината не може да получи по никакъв начин, тъй като голяма част от предприятията са отдавна закрити и даде пример с отдавна закритото предприятие „Керама“. „ Като него има доста – не работят от години, но продължават да бъдат заведени като данъчни обекти и се трупат данък сгради и такса битови отпадъци, но няма как да бъдат отписани от регистъра на МДТ, защото дефакто имат задължения към общината. Включените задълженията са от десет години и реално са несъбираеми, но не могат да се изключат от програмата, няма основание“.

За 2015 г. средствата, които община Любимец е получила от Европейския съюз по различни финансиращи програми, са 11 812 597 лв.  

След кратки разисквания с 13 гласа «за» и 2 «въздържал се», Общински съвет Любимец прие Бюджета на общината за 2016 год. в размер на 6 255 000лв. Според специалистите, той е балансиран и реално изпълним.

Заложените приходи с държавен характер са в размер на 3 565 155 лв., а тези с общински 2 689 845 лв.

В частта на приходите с общински характер са предвидени постъпления от имуществени данъци в размер на 363 000 лв. и приходи и доходи от собственост на стойност 287 000 лв.

Като постъпления от общински такси са заложени 819 612 лв. В тях са включени постъпления от Такса битови отпадъци - 510 000 лв. Предвижда се приходите от продажба на нефинансови активи да бъдат 60 000 лв., като в тях влизат сумите от продажба на сгради в размер на 20 000 лв. и от продажба на земя 40 000 лв.

Данъците, които общината е заложила да внесе в републиканския бюджет от продажбите на активи и услуги са в размер на 50 500 лв.

Трансферът за местни дейности е предвиден в размер на 680 900 лв., като в т.ч. е включена общата изравнителна субсидия от 636 900лв., а за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е предвидена сумата от 44 000 лв.

Тази година целевата субсидия за капиталови разходи ще бъде в размер на 262 900 лв.

Разходите за субсидиране на дейността на Общинската болница са в размер на 10 000 лв., като предвидената сума е за ремонт и придобиване на ДМА.

Годишната издръжка на ВК “Любимец 2010”, СКТМ,,Любимец 13” и Клуба по борба е по 8 000 лв., а Клуба по тенис на корт и Баскетболен клуб ще получат по 3 000 лв. всеки.

Бюджетът предвижда текущите ремонти и придобиване на ДМА да бъде с целеви субсидии и собствени средства.

За поредна година, община Любимец участва в националната програма „Старт на кариерата“ на Министерството на труда и социалната политика. Програмата дава шанс на образовани млади хора да израснат и като специалисти. „Старт на кариерата” предлага възможности за заетост на хора на възраст до 29 г., които са завършили средно или висше образование и нямат трудов стаж. До сега, трима младежи са стартирали професионалния си път в различни отдели на администрацията.  

На 27 януари, на длъжност младши експерт е назначена и г-жа Петя Хаджиева.  Тя е завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност „магистър по право“ и ще работи като юрист в Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и устойчивост на проекти“.

Юристката ще работи в администрацията 6 месеца, съгласно условията на програмата, а  кандидатурата е одобрена след проведен конкурс в Бюро по труда гр. Свиленград

TRIFON ZAREZAN 16

 

IMG 7750Господин Лютвю Караман - кмет на община Буюк Каращиран бе на кратко посещение в нашата община. На срещата бяха обсъдени възможности за бъдеща съвместна работа по проекти на европейските фондове, в областта на трансграничното културно наследство.

По време на визитата, кметовете на двете общини се договориха за бъдещо партньорство, а след стартиране на програмите за трансгранично сътрудничество ще се подпишат и договори.

Община Любимец продължава да работи успешно при реализирането на европейски проекти. И през новия програмен период на Програма ТГС България – Турция, Любимец ще си сътрудничи с общините Люлебургаз и Бабески, но се търсят възможности за партньорства и с други общини от Р.Турция.