img 3914 copyСлед изграждането на три нови и обновяването на още три детски площадки в града, както и създаването на три къта за игра в селата Лозен, Белица и Малко градище, община Любимец започва подготовка по изграждането на терен за фитнес на открито. Той ще бъде разположен в зелената площ между улиците „Витоша“ и „Църковна“, в района на т.нар. „Матара“. В тази връзка всички метални лостове и успоредки, които до този момент бяха разположени на детските площадки, са демонтирани. Те ще бъдат поставени в обособения спортен терен, като се предвижда да се закупят и нови уреди за фитнес на открито. Всички уреди  ще могат да се ползват безплатно от гражданите.

Причината за преждевременното отстраняване на силовите уреди от детските терени е, че след проверка от експертните органи на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите, общината получи предписание за премахване на металните съоръжения, които не отговарят на новите изисквания за безопасност и не са подходящи за поставяне в райони, предназначени за игра на деца от 3 до 9 г.

Във връзка с провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир, Кметът на община Любимец издаде Заповед № РД-09-421/09.08.2017 г., с която определи: 

1. Място за провеждане на Традиционния панаир: централна градска част на гр. Любимец, включваща: площад ”Трети март”; ул.„Васил Левски” - от ул. „Силистра“ до ул. „Отец Паисий”; ул. „Ивайловградска” - от сградата на Банка ОББ до ул. „Отец Паисий”;  Общински пазар                                                           

2. Времетраене на Традиционния панаир:  от 23.08.2017 г.. до 27.08.2017 г., за което време се събират такси, съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на теритарията на община Любимец.

3. Поддържането на чистотата в дните на панаира, на площите и около тях, използвани за търговска и друга дейност, да се извършва от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на общински терени. За целта да се осигурят достатъчен брой санитарни чували за ежедневното събиране и изхвърляне на сметта; да се осигури извозването им по график от Дейност "Чистота, благоустройство и обществен ред" при Общинска администрация Любимец; да се поставят на подходящи места достатъчен брой химически тоалетни;

4. Определям музикалното озвучаване и ползването на шумопроизвеждащи машини и съоръжения в обектите да продължава до 01.00 часа в дните на Традиционния панаир.

  

 

 

Todor Milev injenerОт 1 август, със заповед на Кмета Анастас Анастасов, за Заместник кмет в Общинска администрация Любимец е назначен инж. Тодор Милев. В кметския екип той ще отговаря за дейностите по управление на територията, екология и управление на отпадъците, стопански и хуманитарни дейности, Общински горски фонд, спорт, младежки дейности, туризъм и др.

От 2011 година досега инж. Милев бе Директор на „Специализирана администрация“ в общината и има натрупан опит в административната дейност, начина на работа и познава в детайли проблемите във всеки отдел и звено.

На 27 юли, Кметът на общината инж. Анастасов представи пред служителите на администрацията втория си заместник и запозна накратко присъстващите с неговите задължения. Мотивът за избора на г-н Милев за Зам.кмет е, че той добре познава работата на администрацията, подхожда с отговорност при изпълнението на поставените задачи и не на последно място е професионалист в своята област.  

 

IMG 2625За първи път, по покана на община Любимец, в града гостува «Пътуващо лятно кино с БНТ», придружено с Пътуваща детска библиотека.  На 24 юли, много граждани предпочетоха да бъдат в центъра на града и да се потопят в магията на лятното кино. Кампанията на националната телевизия има за цел възстановяване на летните кина в България и популяризиране на българското кино. Прожекцията бе безплатна, а комедията на режисьора Ивайло Пенчев - „Летовници“ предизвика интереса на малки и големи. След края на филма, част от присъстващите изразиха своето вълнение и емоции от събитието и споделиха, че с нетърпение ще очакват лятното кино и догодина.

Преди излъчването на филма, малките любители на книгите имаха възможност да посетят и се запознаят отблизо с печатните произведения на Пътуващата детска библиотека. Там малчуганите не само разгледаха изложените авторови издания, но размениха свои книги с тези от пътуващата библиотека. Всяко дете получи печат в книгата си като доказателство за направената размяна. По време на беседата, децата разказваха за любими свои книги и автори, предпочитанията си за четене, за това коя история искат да видят филмирана и др. Любов към книгата прояви и малката Симона, която е само на 10 месеца, но сама си избра цветна книжка с приказки и през цялото време я гледаше с интерес.

В деня преди прожекцията, екипът на националната телевизия подготви кратък репортаж за традициите на киното в града ни. Срещнаха се с Елена и Димитър Зафирови, които разказаха за излъчените филми в местното лятно кино преди 1990 г., за желанието на хората да отделят време и средства, за да посещават киносалоните, за причините довели до затваряне на голяма част от летните кина и др.

Секретарят на читалището Евгения Стоянова показа запазена от миналото стара апаратна машина, на която са се прожектирали различни филми, разказа за културния живот в града и за опитите на културната институция да поддържа жив духа на киното: „Правим всичко възможно да разнообразяваме живота на хората от града и за седма поредна година, с финансовата подкрепа на общината, тук се прожектират филми от различни жанрове.“ IMG 2593

Изумление и възхита в погледите на телевизионерите, предизвикаха произведенията  на карвинг изпълнителя Димитрана Роберто. Специално за повода, момичето от Любимец резбова с красиви и нестандартни форми няколко дини, а като подарък за екипа тя подготви диня, на която бе изписано „Лятно кино с БНТ Любимец“.

А какво е да гостуваш в столицата на дините и да не се запознаеш отблизо с производството на най-сочния плод?  Екипът прояви желание и посети на място един от многобройните бостани в близост до града.  Там станаха свидетели на огромните усилия и трудоемка работа по време на беритба.

В края на деня, изпълнен с емоции, домакини и гости бяха категорични, че всички ще продължат да работят за възвръщане на позабравената традиция на летните кина.

За огромно съжаление, Любимец е сред градовете, които нямат възможност да се радват на свое лятно кино, но общинското ръководство полага усилия за възстановяване на културния живот в града. Това е видно и от разнообразната културна програма, която е изпълнена с множество прояви по време на всеки национален или традиционен празник.

 

Снимки

 

https://www.bnt.bg/bg/a/ptuvashchoto-lyatno-kino-v-lyubimets

 

IMG 2507Община Любимец полага непрекъснати усилия за осигуряване  и поддържане на чистотата. Служителите от Дейност „Чистота, благоустройство и обществен ред“ са ангажирани с поддържане хигиената в населените места, изчистване на нерегламентирани сметища и редовното извозване на отпадъците до Депо за ТБО в гр.Харманли. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и Такса „Битови отпадъци“ на всеки един от нас. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват и поради това община Любимец предприе действия по организиране на разделно събиране на отпадъци.

В тази връзка, от м. юни тази година, на 17 места в града и в с. Малко градище, са поставени комплекти трицветни контейнери, в които се събират определен вид отпадъчни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал. Целта на разделното събиране не е само да се намали общият обем битови отпадъци от всяко домакинство и обществен обект, но и да се осигури суровина за производство на нови продукти, за които се използват допълнителни природни ресурси.

Община Любимец отправя призив към гражданите, обитаващи многофамилните жилищни сгради и собствениците на търговски обекти, да подходят отговорно към системата за разделно събиране, като изхвърлят отпадъците си в определените съдове, а не в контейнерите за общ битов отпадък. Според Закона за управление на отпадъците и Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на Община Любимец, приета от Общински съвет, всички физически и юридически лица са задължени да събират съответните видове отпадъци – хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло, в определените съдове и е забранено тяхното изхвърляне в съдовете за смесени битови отпадъци и/или биоотпадъци. При установяване на нерегламентирано изхвърляне, ще бъдат налагани санкции съгласно националното законодателство и Наредба № 27 на ОбС – Любимец.

Затова приканваме всички жители към мотивирано участие и съзнателно използване възможността за повторното ползване на ценни ресурси, чрез системата за разделно събиране и  за опазването на чистотата на околната среда.

 Убедени сме, че обединяването на усилията на Общинска администрация, бизнес и общественост ще допринесат за екологосъобразно и добро управление на разделно събраните отпадъци от опаковки.

Наша обща отговорност и задължение е да събираме отпадъци разделно, по вид и естество! Така ще спомогнем за специфичното им третиране и дейностите по оползотворяването им, както и за намаляване разходите на Община Любимец за извозване, сепариране и депониране на отпадъците на Регионално депо– Харманли.