gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО КОДЕКСА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 117 и чл.118, ал.1от Кодекс на международното частно право;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за гражданската регистрация

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
 • Пълен препис от съдебното решение, съставено в чужбина /заверено от чуждестранния съд, който го е постановил/ - преведено и легализирано в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР;
 • Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в законна сила;
 • Декларация  по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП /нотариално заверена/;

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ЗАПОВЕДТА В СРОК:

 • До 7 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.