gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

IMG 3091 В „Център за информация и услуги на граждани“ се предлага информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от служителите в администрацията. В центъра се намира и отдел „Местни данъци и такси“, където всеки жител на община Любимец може да заплати своите данъчни задължения.

„Център за информация и услуги на граждани“ е на пл. „Трети март“, отворен е всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч. /без прекъсване/. Гражданите могат да заявят или получат желаната административна услуга, както и да изразят мнения и препоръки, относно работата на служителите.

Информация и възможност за връзка със служителите от Общинска администрация Любимец на телефон 03751/ 89 12 – Централа на община Любимец.

На телефон 03751/ 89 27 отговаря служба Деловодно обслужване, на  телефон 03751/89 08 – служба ГРАО; а на 03751/ 89 18; 89 29; 89 30 – отдел „Местни данъци и такси“.

При осъществяване на своята дейност, Общинска администрация Любимец се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, координация, предвидимост, обективност и безпристрастност. Община Любимец залага съвременни и по-високи стандарти за качествено административно обслужване, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.