gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ АКТ ЗА СМЪРТ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 88, ал.4 и чл. 24, ал.1 от  Закона за гражданска регистрация;
 • Чл.110, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси;
 • Чл. 37от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ИЗДАВАТ НА ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯ АКТЪТ ЗА РАЖДАНЕ, НА НЕГОВИТЕ РОДИТЕЛИ /ЗАКОННИТЕ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ ОТ АКТА ЗА СМЪРТ ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНИ, С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за самоличност (лична карта).

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 5,00 лв. – обикновена услуга;
 • 8,00 лв. – експресна услуга

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

BIC: UBBS BGSF

ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448007

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • До 3 работни дни
 • 8 работни часа

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.