gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС 

(Комплексна административна услуга)     

       

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Закона за гражданска регистрация;
 • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси;
 • Чл. 138, ал.1 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единна система за гражданска регистрация;
 • Чл. 37 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично, от родител (за лица под 18г.)  или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Копие на документ за собственост;
 • Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 • Други документи, удостоверяващи собствеността на имота;
 • Декларация /по образец/;
 • Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация;
 • Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 3,00 лв.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448007

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • До 3 работни дни

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.