gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Заповед № РД46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните;
  • Чл.37и, ал.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл.99, ал.1 от Правилника за прилагане на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

Забележка: Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година.