gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ. 148 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Заповед № 17/14.01.2015г. на Министерство на земеделието и храните;
 • Чл. 23, ал.4 от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии;
 • Чл.148 от Закона за горите.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  Заявление по образец и:

 • Документ за собственост - нотариален акт, договор за наем или договор за покупко - продажба;
 • Скица на имота с нанесен маршрут;
 • Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 7 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.