gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЗОНИТЕ И УЛИЦИТЕ, ОГРАНИЧЕНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • Наредба №4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Любимец;
 • Чл. 19 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Любимец
 • Чл. 54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружени с документ за платена такса.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Копие на големия талон на автомобила.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • 5,00 лв. – за пропуск за един месец;
 • 50,00 лв. – за пропуск за една година;

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 7 работни дни

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448001

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ПРОПУСК, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.