Със своя Заповед № РД-09-070/29.01.2020 г. Кметът на община Любимец допуска да се изготви ПУП/ПРЗ/- изменение на план за застрояване на УПИ ІІІ- за Селкооп, кв. 36 по плана на с. Малко градище, община Любимец.

Повече информация вижте в прикачения фаил.