Заповед № РД-09-807/16.12.2015 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

     За одобряване на подробен устройствен план - за регулация и застрояване по плана на с. Васково.

 

Пълният текст на Заповедта може да видите от тук