Със своя Заповед № РД-09-391/27.07.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имат в с. Васково, община Любимец

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.