Със Заповед № РД-09-042/15.01.2018 г. на Кметът на община Любимец се отчуждават имоти и части от имоти в съответствие с влязъл в сила ПУП (ЧИПР), одобрен с Решение № 271, взето с протокол №29 от 19.09.2017 г. на Общински съвет – Любимец, за обект „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост от първостепенно значение – обект на транспортната инфраструктура от общинско и републиканско значение, новопроектиран път, който свързва гл. път Е-80 с път III-597.
 
 
Повече подробности вижте в прикачения файл