Със своя Заповед № РД-09-031/09.01.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на превозни средства, собственост на община Любимец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.