Със своя Заповед №РД-09-470/10.08.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява изменение на уличната регулация на улица по плана на гр. Любимец.

 

Текст на заповедта.