Със своя Заповед №РД-09-473/10.08.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП /ПР/ по плана на с. Георги Добрево. 

 

Текст на заповедта.