Със своя Заповед № РД-09-630/28.09.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява изменението на ПУП /ПЗ/ на УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.