gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Закона за достъп до обществена информация;
 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община Любимец;
 • Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ  МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • Чрез ел. поща – oba@lyubimets.org или obs@lyubimets.org
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, придружено с документ за платена такса;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗА:

 1. Дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
 2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
 3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
 4. Разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
 5. Ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
 6. Факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
 7. Видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
 8. Аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
 9. Писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

(Стойностите не включват ДДС)

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр.Любимец 

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИНФОРМАЦИЯТА В СРОК:

 • 14 работни дни.

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.
 
 
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация:

Административна сграда на пл. "Трети март" /бивша сграда на АПК/

ет. 2, Общински съвет - Любимец

гл.спец. Христиана Иванова

Работно време:
от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт:
03751/ 89-35
e-mail: obs@lyubimets.org