gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Общинският план за младежта, е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинската и национална политика за младите хора. Планът е в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в неговото изпълнение. В тази връзка Общинска администрация ще си сътрудничи в областта на образование, трудова заетост, здравеопазване, конкурентоспособност, социално включване, равнопоставеност на половете и др.

Повече подробности може да видите от прикачения файл.

Приложение 3 към Общинския план за младежта 2016