Стратегията за развитие на социалните услуги в община Любимец (2016 – 2020 г.) е разработена в изпълнение на чл.19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Общинското планиране е съобразено изцяло с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково (2016 – 2020г.) и е осъществено на база Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Любимец, изготвен с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Любимец, Дирекция “Социално подпомагане”-Свиленград. 

 

Пълният текст на документа може да изтеглите от прикачения файл.

Приложение към стратегията.