СЪОБЩЕНИЕ

Община Любимец съобщава на всички заинтересовани лица и организации, че на интернет страницата на Община Любимец е обявен за обществено обсъждане проект на "Програма за управление на отпадъците 2016-2020" на Община Любимец.

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община гр. Любимец е разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), и съобразена с "Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.", утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Закона за управление на отпадъците и е с период на действие 2016- 2020г.

Основната цел е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци и изпълнение на нормативните изисквания при поносими разходи за населението на Община Любимец в периода на действие на програмата.

В срок до 21.07.2016г. (включително) може да представите писмени предложения и становища по изготвения проект.

Писмените предложения и становища следва да се депозират в посочения срок в "Център за информация и услуги на гражданите" при Общинска администрация Любимец или да се изпратят на email: q.fileva@lyubimets.org 

С пълният текст на програмата можете да се запознаете от тук