gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец е подзаконов нормативен акт, който регламентира правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС). В разпоредбите на Наредбата липсват текстове, които уреждат начина на движение, на регистрация, реда за контрол и налагане на санкции за нарушаване на правилата от водачи на пътни превозни средства с животинска тяга.

Необходимостта от внасяне за разглеждане от Общински съвет-Любимец на предложение за изменение в Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец, посочено в настоящата докладна записка, се обуславя от следните мотиви:

  1. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 4 са:
  • неуточнената процедура по регистрацията на пътни превозни средства с животинска тяга;
  • специфичните изисквания съгласно действащото законодателство;
  • определяне на такса за извършването на този вид услуга;
  1. Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и допълнения:

- привеждане на Наредбата в съответствие с действащото законодателство;

- засилване на контрола по спазване на Закон за движение по пътищата;

- отчетност на ППС с животинска тяга;

  1. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в Наредбата.

За прилагането на изменението и допълнението на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец не е необходимо изразходването на бюджетни средства.

  1. Анализ на съответствие с правото на ЕС.

Предлаганото изменение и допълнение в Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец не противоречи на нормативни актове от по-висока степен в българското законодателство, както и на европейското законодателство.

Пълният текст на проекта на изменение и допълнение на Докладна запска на Наредба № 4 може да разгледате от прикачения файл.