gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

     В изпълнение на разпоредбата на чл.22и, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Решение № 361, прието с протокол № 38 от 05.06.2018 г. на Общински съвет – Любимец, работна група към Общинска администрация разработи проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Любимец. Създадената нормативна уредба регламентира възможността за издаване на сертификат за инвестиции клас В и предоставяне на съответните стимули, свързани с него. В Наредбата са определени мерките за насърчаване на инвестициите с общинско значение, както и на тяхната закрила и контрол по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение и с издаден сертификат клас В. 

Докладна записка до Общински съвет-Любимец

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община ЛюбимецНаредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В в Община Любимец