gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Ежегодно Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните прави отчет за своята работа през изминалата година. В прикачените файлове са представени отчетът, докладната записка и мотивите към нея.

 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА 2018 ГОДИНА

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА