gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

 

Представяме Ви Проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на община Любимец, приета с Решение № 161, протокол № 16 от 07.12.2016 г., последно изменена с Решение № 899 от 06.12.2019 г. на Административен съд – Хасково.

Причините, които налагат изменението и приемането на нови членове и алинеи в Наредба № 27 на ОбС- Любимец са, че до Административен съд Хасково е отправен протест № 1660/19 от 07.08.2019 г. на Окръжна прокуратура срещу текстовете на чл. 15, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал.4, и чл. 16, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5, както и чл.70 и чл.71 от Наредба № 27.

При извършената проверка на съдържанието на Наредба №27 на ОбС – Любимец, Окръжната прокуратура е установила, че разпоредбите на чл.15, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 16, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5, както и чл.70 и чл.71 противоречат на нормативни актове от по-висока степен, а именно Закон за управление на отпадъците, Закон за устройство на територията и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. От това следва да бъдат отменени, а на тяхно място създадени нови, изцяло актуализирани и пригодени към действащия в момента правен ред.

Това налага извършване на обследване на нормативните актове от по-висока степен за постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия начин.

 

С повече подробности в новата Наредба № 27 може да се запознаете от прикачения файл.