gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На предстоящо редовно заседание на Общински съвет Любимец предстои да се разгледа проект за Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

В самата докладна са описани мотивите и целите за промяната, а именно - изменението на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). В него  са разписани нови задължения на държавата и общините, свързани с подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. 

 

С повече подробности от Докладната записка и проекта за наредба може да се запознаете от прикачения файл.