gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общинския съвет определя с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, на територията на съответната община.

В приетата Наредба № 17 за отглеждане на животни на територията на община Любимец, местният законодателен орган Общински съвет – Любимец, подробно е уредил правилата и принципите, които следва да се спазват при отглеждане на селскостопански животни и птици за лични нужди. С наредбата са уредени местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на животни и птици в населените места на територията на община Любимец.

Поради необходимостта от по коректно и правилно прилагане на разпоредбите на Наредба № 17, се налага частичното допълнение и изменение, с цел постигане на законосъобразност и яснота при осъществяването на контрол от отговорните длъжностни лица.

 

С повече подробности може да се запознаете от прикачения файл.