gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В прикачения файл Ви предлагаме Докладна записка с проект за изменение и допълнение на Наредба №30 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на община Любимец

Предложението за приемане на изменения и допълнения на Наредба №30 е продиктувано от изменението на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.82 от 18.09.2020 г.), а именно: въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст (чл.8, ал.1 от ЗПУО, променен с §1 от Закона за изменение и допълнение на ЗПУО).

Спазвайки разпоредбите на Закона, Общински съвет-Любимец дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст в детските градини на територията на община Любимец от учебната 2021/2022 година.

 

Повече подробности по проекта на наредбата, може да видите в прикачения файл.