gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

             На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Любимец уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2022г.

            На заседание на Общински съвет, Кметът на Община Любимец инж.Анастас Анастасов, ще внесе за одобрение план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2022г. 

            Уведомяваме Ви, че на основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.bg на 11.11.2021г. и е обявен на информационното табло в сградата на Община Любимец на същата дата.

            Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни от настоящото публикуване за обществена обсъждане, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК на всички заинтересовани лица е предоставена възможност да се запознаят с предложението, изразят становища и препоръки пред Общински съвет – Любимец по проекта за решение на адрес: гр. Любимец, пл. „Трети март“, “Център за информация и услуги на гражданите“, както и на електронна поща obs@lyubimets.org.

С пълния текст на докладната записка може да се запознаете от тук.