gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните всяка година представя отчет за дейността си пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви, пред Кмета на община Любимец и пред Общински съвет.

В тази връзка Ви предлагаме да се запознаете с Докладната записка и Годишния отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Любимец през 2021 година.

 

Повече подробности вижте в прикачените файлове:

 

Докладна записка 

Отчет за дейността на МКБППМН