gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Държавен вестник, бр.17 от 01.03.2022 г., е публикуван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който в §5, §6, §7 на Преходни и заключителни разпоредби, считано от 01.04.2022 г., въвежда изменения в текстове на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето.

Измененията в ЗМДТ, касаят отмяна на заплащането на такси за ползването на детски ясли и детски градини, дължими от родителите. В действащата Наредба № 7, община Любимец събира такса за ползване на детска ясла, такса за ползване на детска градина и такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, извън финансираното от държавата. С предложението, събирането на тези такси се преустановява. Настоящият проект за изменение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец е изготвен с оглед постигане на съответствие с измененията на нормативни актове от по-висок ранг.

 

Повече подробности за проекта на Наредба № 7 вижте в прикачения файл