gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

На предстоящо заседание на Общински съвет Любимец ще се разгледа изцяло нова Наредба № 3 за реда и условията за упражняване правата на Община Любимец в търговски дружества с общинско участие в капитала.

Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия политиката за участието на общината в общинските публични предприятия се разработва и приема от съответния общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината. В чл. 2, ал. 1 от ЗПП се въведе нормативна дефиниция на понятието публични предприятия, съгласно която „публичните предприятия са търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или дъщерни дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние". Съгласно чл. 3 от ЗПП „Органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма", което означава, че е предвидено ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

Във връзка с горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени, бе извършен цялостен преглед на разпоредбите на сега действащата Наредба № 3 за упражняване правата на община Любимец върху общинската част от капитала на търговските дружества. Вследствие на това се установи, че сега действащата наредба не е актуална и не е приведена в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия. В тази връзка се изисква актуализиране и адаптиране на разпоредбите от Наредбата със съществуващото към момента законодателство.

С пълния текст на документите може да се запознаете от прикачените файлове.

Докладна записка за Приемане на нова Наредба № 3 за реда и условията за упражняване правата на Община Любимец в търговски дружества с общинско участие в капитала

 

Проект на Наредба № 3