gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 09.11.2012г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 1 087 204,00 лв.

 Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на средата за живот в град Любимец и осигурявана на адекватна местна инфраструктура чрез рехабилитация и ремонт на улиците.Този проект е насочен към физическото обновление на град Любимец чрез благоустройствените дейности  се цели изграждането на по- привлекателна среда, която ще доведе до бъдещи инвестиции и по- голямо развитие на региона.

В резултат на това реализирани на проекта ще се ускори процеса за развитие на местната икономика и ще ограничи бързото обезлюдяване на част от регионите.

Този проект също така ще насочи ресурси за подобряване привлекателността на селските райони, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на среда за адекватно качество и ниво за услуги и запазване на екологичният потенциал на региона. 

Конкретни цели: 

  1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в региона чрез подобряване на пътната инфраструктура;
  2. Повишаване на качеството и условията на живот чрез подобрен достъп и улеснена транспортна и пешеходна комуникация в град Любимец;
  3.  Повишаване привлекателността на средата за живот;
  4. Привеждане на улица "Васил Левски " , "Капитан Петко Войвода" и "Шейново" в град Любимец, в съответствие с изискванията на движението и обновяване и развитие на населеното место.
Чрез осъществяването на проекта ще се постигне, както подобряване на възможностите за развитие, така и повишаване качеството  и естетизирането на средата на живот в град Любимец.