gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 25.07.2012г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по МФК на стойност 222 084,66 евро.

 

 Целта на проекта е намаляване разходите на топлинна енергия, отнасящи се до:

 

  •          подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата;
  •        реконструкция на отоплителна инсталация, смяна на използваното гориво, смяна на котелна инсталация;  

 

За постигане на посочените цели ще бъдат изпълнени следните мерки:

1.Подмяна на дограма  

Подмяната на съществуващите дървенa и метална дограма (432 m2) с Al пр профил с двоен стъклопакет/плътен пакет с общ коефициент на топлопреминаване на U = 2.0 W/m2K.

2.Топлинно изолиране на външни стени

Доставка и монтаж на 926 m2  EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, от външната страна по съответните фасади на външни стени Тип 1. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява минерална мазилка от външната страна на топлоизолацията.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на височина - общо на  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя).

3.Топлинно изолиране на покрив

Доставка и монтаж, от външната страна на таванската плоча на покрив Тип 1 на 1109 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 10 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие.

В оценката на мярката са включени необходимата подмяна на воронки, обшивка борд и др. съпътсващи СМР.

4.Топлинно изолиране на под – периферия на под над земя

Доставка и монтаж, от външната страна на периферията на пода над земя - Тип 1 на 81 m2  XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 6 cm. След монтирането на топлоизолацията се изпълнява циментова замазка и хидроизолационно покритие.

В оценката на мярката са включени съответстващите разходи за необходимата защитна облицовка срещу механични въздействия на топлоизолацията на височина - общо на  0.6 м от нивото на терена (външни стени + периферия на под над земя).

5.Реконструкция на ОИ -  Смяна на горивна база

- Демонтаж на съществуващия нафтов котел; тръбна разводка в котелната централа, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, и др. оборудване;

- Демонтаж на съществуващия бойлер за БГВ и арматура;

- Демонтаж на нафтови резрвоари

- Демонтаж на вътрешна отоплителна инсталация: радиатори и водопроводи

- Доставка и монтаж водгреен котел/ли на биогориво – пелети, вкл. Пелетна горелка, водосъбирателен и водоразпределителен колектори, разширителни съдове, циркулационни помпи и др. необходимо оборудване и топлоизолации.

- Доставка и монтаж на радиатори, тръби, вентили и др. необходимо оборудване за вътрешната отоплителна инсталация в сградата.

- Доставка и монтаж на контролно оборудване и система за управление в зависимост от външната температура и температурата в помещенията на сградата. Доставка и монтаж на топломер за измерване на произведената топлинна енергия ия