gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

На 26.03.2018г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 1 909 448,57  лв. 

 Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на средата за живот в град Любимец и осигурявана на адекватна местна инфраструктура чрез рехабилитация и ремонт на улиците.Този проект енасочен към физическото обновление на град Любимец чрез благоустройствените дейности  се цели изграждането на по- привлекателна среда, която ще доведе до бъдещи инвестиции и по- голямо развитие на региона.

В резултат на това реализирани на проекта ще се ускори процеса за развитие на местната икономика и ще ограничи бързото обезлюдяване на част от регионите.

Този проект също така ще насочи ресурси за подобряване привлекателността на селските райони, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на среда за адекватно качество и ниво за услуги и запазване на екологичният потенциал на региона. 

Конкретни цели: 

  1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в региона чрез подобряване на пътната инфраструктура;
  2. Повишаване на качеството и условията на живот чрез подобрен достъп и улеснена транспортна и пешеходна комуникация в град Любимец;
  3.  Повишаване привлекателността на средата за живот;
  4. Привеждане на улици "Граф Игнатиев " , "Богомил", "Дамян Груев", "Янтра", "Оборище"," Иван Рилски" и "Ген. Гурко" в град Любимец, в съответствие с изискванията на движението и обновяване и развитие на населеното место.

Чрез осъществяването на проекта ще се постигне, както подобряване на възможностите за развитие, така и повишаване качеството  и естетизирането на средата на живот в град Любимец.