gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-257#1/24.01.2015г.

Община Любимец на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-09-028/20.01.2015г. на Кмета на Община Любимец се разрешава изработване на проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на УПИ V-за КОО в кв. 171 по плана на гр. Любимец, като се преотреди в УПИ V-за агроаптека и КОО, склад за препарати за растителна защита и торове.