Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 на основание чл.10 и чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка чл.14, ал.1 от НПКДС и Заповед № РД-09-032/11.01.2019 г.

Община Любимец - гр. Любимец, ул. „Републиканска” №2,   

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността:

 І. „Младши експерт – инвестиционни дейности и обществени поръчки“

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.

Декларация по чл. 17

Заявление за участие в конкурс

Заповед № РД-09-032/11.01.2019 г.

 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса