На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме заинтересуваните граждани, че  „ЛУНАЛ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

     Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване в землището на село Оряхово, с ЕКАТТЕ 54033, община Любимец, област Хасково. Площта на инвестиционното предложение за създаване на нови винени лозови масиви е 29.6913 xа.

     В срок от 14 дни (от 11.01.2019г. до 25.01.2019г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org