gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл.128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП–ПУР - план за регулация само на улици и на поземлени имоти без режим на застрояване/ за образуване на нови квартали урегулирани с улична регулация. Във връзка с разширение на чертите на гр. Любимец се предвижда образуване на нови квартали, урегулирани с улична регулация върху поземлени имоти във II‑ри и III‑ти стопански дворове, и южният край на гр. Любимец до бул. „Одрин“ по кадастралната карта на гр. Любимец. 
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска Aдминистрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.