gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 46574.294.965, в землището на с. Малко градище, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.