gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-3859/27.10.2020г.
 
  
       Община Любимец на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че с Решение №56 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №6 от 28.02.2020г. се разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 44570.236.168, находящ се в землището на гр. Любимец. Планът за застрояване преотрежда предназначението на ПИ 44570.236.168 за пречиствателна станция за отпадни води