gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден в УПИ V-за производствени и складови дейности, в кв. 2а, по плана на гр. Любимец, обл. Хасково, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

    Съобщение за публично обявяване.