gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

  Протокол по чл. 37и, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 100, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ на комисия, назначена със Заповед № РД-09-159/17.03.2021 г. на Кмета на Община Любимец.